Predstavitve

SEKCIJA I: NACIONALNI IN MEDNARODNI OKVIRI DOSEGANJA UČNE USPEŠNOSTI
Urška Štremfel: Pogledi Evropske unije na učno uspešnost mladostnikov
Alenka Gril, Sabina Autor: Odnos do znanja in uspešnost slovenskih dijakov
Mojca Štraus: (Ne)doseganje temeljnih ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti v Sloveniji

SEKCIJA II: STRATEGIJE IN PRISTOPI UČNE USPEŠNOSTI
Tina Vršnik Perše: Refleksije o pogledih učiteljev in učencev na poučevanje
Natalija Komljanc: Form(ul)a spremljanja učnega uspeha
Marta Licardo, Majda Schmidt: Samoodločanje in aktivno vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v proces izvajanja individualiziranih programov

SEKCIJA III: JEZIKOVNE KOMPETENCE KOT DEJAVNIK UČNE USPEŠNOSTI  
Karmen Pižorn, Tina Rutar Leban, Ana Mlekuž, Tina Vršnik Perše: Povezave  med kontekstualnimi dejavniki in dosežki učencev, ki so v raziskavi ESLC dosegli najnižjo raven znanja
Fani Nolimal: Spodbujanje učne uspešnosti osnovnošolcev na področju bralne pismenosti
Klaudija Šterman Ivančič: Motivacija za branje v raziskavi PISA 2009
Janja Žmavc: Retorika in argumentacija: (pozabljena ali prezrta) dejavnika učne uspešnosti?

SEKCIJA IV: POMEN MEDOSEBNIH ODNOSOV PRI USPEŠNEM UČENJU
Tina Rutar Leban: Vzgojni slog staršev in učiteljev kot podpora  oz. ovira otrokovim učnim dosežkom
Ana Kozina: Spodbujanje čustvenega in socialnega učenja kot ena izmed možnosti doseganja kakovostnejšega znanja
Katja Košir, Damjan Šimek: (Ne)povezanost med učnimi spremenljivkami in merami vrstniških odnosov v obdobju srednjega mladostništva

SEKCIJA V: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE, IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI IN UČNA USPEŠNOST
Polona Kelava: Učna uspešnost v šoli preko neformalnega znanja?
Alenka Flander, Andreja Lenc, Marja Medved: Analiza učinkov mednarodne mobilnosti dijakov PUI na njihovo motivacijo, samozavest in osebni ter strokovni razvoj
Barbara Kopačin: Glasbeno učenje in aktivno sodelovanje v glasbenih dejavnostih kot pomemben dejavnik učne uspešnosti

ZAKLJUČKI ZNANSTVENEGA POSVETA